Etap "papierkowy"

 • Kupno działki.
 • Kupno projektu budowlanego.
 • Adaptacja projektu w biurze projektowym, uzgodnienia z dostawcami mediów, zebranie potrzebnych dokumentów, wybór kierownika budowy.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z dokumentami:

 • oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • warunki przyłączeń do sieci gazowej, energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
 • mapa geodezyjna - z naniesionymi przyłączami i domem,
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
 • warunki zabudowy - z urzędu gminy.
 • Otrzymanie pozwolenia na budowę.

Etap "budowy stanu surowego"

 • Roboty ziemne (niwelacja terenu, wykop pod fundamenty), montaż tablicy informacyjnej na budowie.
 • Wyprowadzenie przejścia na wodę (pod fundamentem).
 • Ułożenie zbrojenia, przyspawanie bednarki do zbrojenia (uziom fundamentowy), zalanie betonem ław fundamentowych.
 • Murowanie ścian fundamentowych, wyprowadzenie przejść na prąd i kanalizację, ewentualnie gruntowy wymiennik ciepła.
 • Zasypanie piaskiem, zagęszczenie, ułożenie poziomów kanalizacji.
 • Zalanie "chudziaka" - cienkiej warstwy posadzki z betonu.
 • Murowanie ścian konstrukcyjnych na parterze.
 • Murowanie ścian działowych na parterze - etap można wykonać później.
 • Ułożenie zbrojenia na stropie.
 • Zalanie betonem stropu.
 • Murowanie ścian konstrukcyjnych na poddaszu.
 • Montaż więźby dachowej (konstrukcji drewnianej dachu).
 • Wyrównanie szczytów na równo z konstrukcją drewnianą (jeśli dach dwuspadowy).
 • Pokrycie dachu membraną, a następnie dachówką lub blachą.
 • Murowanie ścian działowych na poddaszu (nie będą już przeszkadzać cieślom i dekarzom).
 • Montaż okien, bramy garażowej i drzwi zewnętrznych.
Etap "Instalacji wewnętrznych i wykończenia"

  Instalacje wewnętrzne:

 • wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej, wszelkich przejść przez stropy, ściany itp (aby później nie trzeba było ponownie tynkować, równać itp. ścian po wywiercanych otworach).
 • rozłożenie kanałów wentylacji mechanicznej,
 • ułożenie instalacji elektrycznej i alarmowej.
 • Tynkowanie ścian i sufitów, montaż parapetów wewnętrznych.
 • Ułożenie ogrzewania podłogowego i ocieplenia posadzek.
 • Zalanie posadzek betonem.
 • Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej domu, montaż parapetów zewnętrznych.
 • Ocieplenie dachu, wykończenie ścian i sufitów na poddaszu.
 • Wykończenie kotłowni (piec, zasobnik i rury w kotłowni), jeśli planowane kafelki w kotłowni to należy zrobić to przed montażem elementów grzewczych.
 • Podłączenie grzejników.
 • Malowanie pomieszczeń.
 • Wykończenie wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej (gniazda, lampy).
 • Wykończenie pomieszczeń (kuchnia, łazienki, panele, dodatki itd.)

Etap "Oddania domu do użytkowania"
Złożenie wniosku o oddaniu domu do użytkowania do inspektora nadzoru budowlanego wraz z dokumentami:

 • kserokopia pozwolenia na budowę,
 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:
  1. img o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia,
   img o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
 • protokoły badań:
  1. img protokół szczelności instalacji gazowej,
   img protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej,
   img protokół sprawdzenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
   img protokół odbioru końcowego przyłączy sanitarnych,
   img protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
   img protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej,
 • kopia świadectwa charakterystyki energetycznej domu,
 • mapę geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

Przedstawione powyżej etapy niekoniecznie muszą iść w takiej kolejności jak zostały podane, np. prace na zewnątrz można łączyć z pracami wewnątrz, jak również z wykonaniem instalacji wewnętrznych Przedstawiony został ogólny zarys prac budowlanych jakie trzeba wykonać z proponowaną kolejnością ich wykonania.